Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemeen.

Voor alle overeenkomsten met en alle opdrachten uitgevoerd door onze firma gelden onderstaande voorwaarden. Elke bestelling impliceert aanvaarding van deze voorwaarden. Elk afwijkend beding wordt als onbestaande beschouwd, tenzij wij ons daarmee schriftelijk akkoord hebben verklaard.

Plannen.

Wij behouden alle auteursrechten op de plannen en studies die werden opgemaakt in het kader van de geplaatste opdracht.

Prijzen.

De prijzen aangeduid op de prijslijsten, catalogussen, folders of offertes zijn slechts gegeven ten titel van aanwijzing. De toegepaste prijzen zijn deze die gelden de dag van de werkelijke levering en uitvoering.

Levering.

De voorziene leveringstermijn neemt een aanvang zodra wij in het bezit zijn van alle nodige inlichtingen m.b.t. de uitvoering. Indien er niet kan worden geleverd op het (de) voorziene tijdstip(pen) zullen de kosten van het nodeloos vervoer, het eventueel stapelen en leveren ten laste zijn van de klant.

De verzending van de goederen gebeurt voor rekening van de klant.

Overdracht.

De goederen afgezet in het in opbouw zijnde gebouw, blijven uitsluitend voor risico van de koper.  Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven ze onze eigendom.

In afwijking van art.1583 en in toepassing van art.1584, laatste lid van het Burgerlijk Wetboek aanvaardt de koper uitdrukkelijk dat de eigendomsoverdracht van het gekochte voorwerp slechts zal gebeuren na volledige betaling van de gefactureerde prijs en gebeurlijke intresten.

Betaling.

Behoudens bijzondere overeenkomst zijn onze facturen betaalbaar zonder korting en dienen zij in ieder geval betaald te zijn op de vervaldag vermeld op de factuur.  In geval van niet-betaling op de vervaldag zal van rechts-wege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 15% worden aangerekend en zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met 25% (met een minimum van 50 euro) als schadevergoeding, zulks benevens de verwijlintresten en benevens de eventuele kosten, tot welke de inning der facturen aanleiding geeft.

Niet-tijdige betaling geeft ons eveneens het recht de werkzaamheden, leveringen en diensten te staken teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen.

Waarborg.

Normale slijtage moet worden aangenomen. De waarborg bestaat enkel in vervanging en/of herstelling van de foutieve stukken. Geen schadevergoeding is verschuldigd ingeval van stillegging van de werken omwille van werkloosheid of andere onvoorziene omstandigheden. Wij zijn derhalve niet verplicht tussen te komen in de vervoerskosten heen en terug, noch de herstelling of regeling ter plaatse te doen.

Abnormale slijtage, veroorzaakt door een ontoereikend onderhoud, een foutieve toepassing, een tekort aan toe-zicht, een herstelling gedaan door een derde, of andere ons onbekende oorzaken, zijn door ons niet gewaarborgd. Voor het materiaal niet van onze constructie zijn wij slechts gehouden aan de waarborg door de leverancier verleend.

Verantwoordelijkheid.

Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de schade veroorzaakt door ons eigen personeel en onze eigen goederen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de schade veroorzaakt door derden aan de installatie van de klant, gedurende de montage van ons materiaal.

Betwistingen.

Alle opmerkingen omtrent de geleverde goederen en de gepresteerde werken moeten binnen de 8 kalenderdagen na levering of uitvoering schriftelijk worden meegedeeld. Bij niet-betwisting binnen deze termijn worden de goederen en werken als aanvaard beschouwd.

Ingeval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd.